بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت روئی در دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور

هویت به عنوان دستاورد مهم شخصیت جوانان و گامی مهم به سوی تبدیل شدن وجوان به فردی ثمربخش و خشنود می شناسند. هویت عبارت است از مشخص کردن اینکه چه کسی هستید، برای چه چیزی ارزش قائلید و چه مسیری را می خواهید در زندگی دنبال کنید (برگ؛ ۲۰۰۱).
سخت روئی را که سوزان کوباسا (۱۹۷۹) به عنوان عامل تعدیل کننده در برابر استرس معرفی کرد، یک ساختار چند مولفه ای است که همه افراد به درجاتی از آن برخور دارند و شامل سه مولفه تعهد، تعهد، چالش و کنترل می باشد. افراد سخترو معنا، ارزش، اهمیت و هدفمندی خودشان، کارشان، خانواده شان و به طور کلی زندگی را دریافته اند. آنها به تلاش و عمل بیش از شانس اهمیت می دهند و معتقدند می توانند روند رویدادهای زندگی را در دست بگیرند. آنها دارای منبع مهار درونی اند و رویدادهای مثبت و منفی را پیامد اعمال شخص می دانند (فیض، نشاط دوست، ونائلی، ۱۳۸۰).
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت روئی در دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور شهر ایلام می پردازد. فرضیه های پژوهش عبارتند از:
۱- بین میزان سخت روئی افراد و پایگاه های مختلف هویتی تفاوت وجود دارد.
۲- بین میزان پایگاه خویت (موفق) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
۳- بین میزان پایگاه هویت (پیش رس) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
۴- بین میزان پایگاه هویت (آشفته) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
۵- بین میزان پایگاه هویت (تعویقی) و سخت روئی رابطه وجود دارد.
جامعه پژوهش دانشویان رشته روان شناسی ورودی ۸۸ می باشد که از طریق روش نمونه گیری طبقه تصادفی ساده گروه نمونه انتخاب شدند.

این پژوهش در مقوله مطالعات همبستگی قرار می گیرد. پایگاه هویت توسط پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی منزلت هویت من، بنیون و آدامز و سخت روئی توسط پرسشنامه دیدگاه های شخصی سوزان کوباسا اندازه گیری شد.
……….