بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در نوجوانان دختر ) ۵۱-۵۱ ساله( مبارکه

بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در نوجوانان دختر ) ۵۱-۵۱ ساله( مبارکه
اکرم خیراللهیکوهانستانی ۱ ، سعید صادقی ۲
۱ دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، اصفهان، ایران.
۲ دکتری روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و رئیس سازمان بهزیستی استان اصفهان،ایران.
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در دانش آموزان ۱۱ ساله( – دختر) ۱۱ شهرستان۱۳۹۳ ( انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، به تعداد ۲۷۲ نفر دانش – مبارکه) ۹۴ آموزان دختردبیرستانی )و والدین آنها( در شهرستان مبارکه بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۱۲ نفرتعیین گردید. روش شیوه نمونهگیری به صورت چند مرحلهای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه وضعیت مذهبی (RSI) با دو مقیاس اصلی تصور مثبت از خدا و تصور منفی از خدا و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری )بامریند، ۱۹۷۱ ( مورد استفاده قرار گرفت. به منظوربررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد تصور مثبت با خدا با<2/ هیچ کدام از متغیرهای شیوه فرزند پروری رابطه معناداری ندارند) ۲۱ P (. اما تصور منفی با خدا با شیوه فرزندپروری منطقی رابطه معنادار>۲/ دارد) ۲۱ P (. نتیجه گیری: سبکهای فرزند پروری والدینی یکی از عوامل مهم و مؤثر، تبیین کننده تصور از خدا در دانش آموزان دختراست.
واژه های کلیدی: سبکهای فرزند پروری والدینی، تصور از خدا