بررسی رابطه بین انگیزش درونی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

بررسی رابطه بین انگیزش درونی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
مریم خدابخش
گروه روانشناسی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران
چکیده
بنا بر نظریه های موجود در زمینه روانشناسی تربیتی در آموزش عالی، عوامل متعددی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است که از جمله آنها میزان انطباق میان سبکهای یادگیری دانش آموزان و دانشجویان است. از دیگر عوامل مؤثر دریادگیری انگیزش است که روانشناسان معمولا آنرا فرایندی میدانند که در برانگیختن، جهت دادن و پایداری رفتار مؤثر است.برای مثال، انگیزش را برای نشان دادن این امر به کار می برند که چرا یک ارگانیسم به جای این که خواب باشد، بیدار و فعال
است، چرا روی یک تکلیف فعالیت می کند و از انجام تکالیف دیگری که در توان اوست سر باز میزند، و چرا در انجام این دتکلیف پافشاری می کند و به فعالیتهای دیگر نمی پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور گنبدکاووس تشکیل می دهد که از میان آنها ۲۷۳ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. انتخاب این نمونه ها از طریق روش نمونه گیری طبقه ای به نسبت جامعه آماری انجام شد و سپس مقدار بدست آمده به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.نتایج تحقیق نشان داد بین انگیزش درونی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
کلمات کلیدی: انگیزش درونی، موفقیت تحصیلی