بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان
دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهراصفهان
علی محمد معظمی گودرزی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
Email :(amoazami71@gmail.com)
چکیده
بخش قابل توجه ای از یادگیری های دا نش آموزان ،که درنتیجه ی تعاملات افراد و جو حاکم بر محیط آموزشی حاصل می شودرا برنامه درسی پنهان می نامند . لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در تعلیم و تربیت ،هدف مطالعه حاضر نیز بررسی رابطه ی برنامه درسی پنهان و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان بود. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان بود .حجم نمونه ۴۲۰ نفر و به روش خوشه ای چند مرحله ای تعیین شد. به منظورگردآوری اطلاعات برنامه درسی پنهان از پرسشنامه ای محقّق ساخته که شامل
۵۳ سوال بسته پاسخ از نوع مقیاس ۳ درجه ای لیکرت و درقالب ۳ مؤلفه )قوانین و مقررات ،تعامل معلم – دانش آموز، تعامل بین فردی دانش آموزان ، تعامل کادرآموزشی – دانش آموز و امکانات آموزشی -سخت افزاری( استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با سلامت روان از پرسشنامه استانداردگلدبرگ ) ۲۷۹۴ ( استفاده شد . همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کولموگراف اسمیرنف و ضریب همبستگی اتا استفاده گردید. یکی از نتایج پژوهش رابطه ی مثبت و معنادار برنامه درسی پنهان و بعد تعامل کادرآموزشی – دانش آموز با عملکرد تحصیلی بود. از دیگر نتایج پژوهش ، ارتباط منفی و معنادار ابعاد قوانین و
مقررات و امکانات آموزشی- سخت افزاری با سلامت روان بود . لذا با توجه به یافته های پژوهش ، ضرورت داردکه مسئولین آموزشی جهت مقابله با آثارمنفی برنامه درسی پنهان و تقویت آثار مثبت آن به طراحی و اعمال محیطی سالم در مدارس اقدام نمایند .
کلیدواژه ها: برنامه درسی ، برنامه درسی پنهان ، ابعاد برنامه درسی پنهان ، عملکردتحصیلی ، سلامت روان.