بررسی رابطه استفاده از ماهواره بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور

بررسی رابطه استفاده از ماهواره بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی وتحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور
۴، طاهره مرادی ۳، بهمن سعیدی پور ۲، منصور خوشخویی ۱شهین رحیمی مهرو
۱ .کارشناس ارشد علوم تربیتی۲ . استادیار دانشگاه بوعلی۳ . استادیار دانشگاه پیام نور۴ . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده
امروزه وسایل ارتباطی از جمله ماهواره در بستر جهانی شدن تحولات عظیمی در عرصه خانواده ، تعلیم و تربیت به وجود آورده است. هدف پژوهش حاضربررسی رابطه گرایش به استفاده مثبت و منفی از ماهواره بر کارکرد اجتماعی ،خانوادگی، فردی و تحصیلی در بین دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور است. نمونه پژوهش حاضرشامل ۱۶۸ نفر ازدانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور از طریق جدول گرجسی و مورگانانتخاب شدند. برای ارزیابی متغییرها در این پژوهش ازدو پرسشنامه محقق ساخته با عناوینکارکرد اجتماعی،خانوادگی، فردیالگو گرفته ازمقیاس کارکرد اجتماعی، انطباقی اسپنس )با آلفای کرونباخ، ۷۹ / ۰ (و پرسشنامه نوع استفاده از ماهواره)با آلفای کرونباخ، ۸۰ / ۰ (استفاده شد. همچنین در این پژوهش از معدل دروس نهایی دیپلم دانش آموزان پیش دانشگاهی به عنوان ملاک کارکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین دانش آموزان باگرایش استفاده مثبت از ماهواره از نظر کارکرد اجتماعیبا سطح ) ۰۱۱ / ۰ (، خانوادگی با سطح) ۰۰۰ / ۰ (، فردی باسطح) ۰۲۲ / ۰ ( تفاوت معنادار وجود دارد) ۰۵ / ۰p< (، اما از نظر عملکرد تحصیلی با سطح ) 366 / 0 ( تفاوت معنادار وجودندارد) 05 / 0p> (.کارکرداجتماعی، خانوادگی و فردی در دانشآموزان با گرایش استفاده مثبت از ماهواره متفاوت از دانش آموزان با گرایش استفاده منفی از ماهوارهاست، اما بین کارکرد تحصیلی در دانش آموزان با گرایش استفاده مثبت و منفی از ماهواره تفاوت وجود ندارد.
کلمات کلیدی: ماهواره، کارکرد اجتماعی،کارکردخانوادگی، کارکردفردی،کارکرد تحصیلی.