بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه بر کارکرد اجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان کنگاور


بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه بر کارکرد اجتماعی ، خانوادگی،
فردی و تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان کنگاور
شهین رحیمی مهرو، منصور خوشخویی، بهمن سعیدی پور، طاهره مرادی
۱ .کارشناس ارشد علوم تربیتی۲ . دکترا علوم تربیتی۳ . دکترا علوم تربیتی۴ . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده
امروزه تلفن همراه به علت مزایای بسیار و استفاده راحت، بیشتر از فن آوری های ارتباطی دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه بر کارکرد اجتماعی ،خانوادگی، فردی و تحصیلی در بین دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور بود. نمونه پژوهش حاضر شامل ۱۶۸ نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور از طریق جدول گرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای ارزیابی متغییرها در این پژوهش از دوپرسشنامه محقق ساخته با عناوین کارکرد اجتماعی، خانوادگی، فردی الگو گرفته از مقیاس کارکرد اجتماعی، انطباقی اسپنس)با آلفای کرونباخ، ۷۹ / ۰ ( و پرسشنامه نوع استفاده از تلفن همراه)با آلفای کرونباخ، ۸۵ / ۰ ( استفاده شد. همچنین دراین پژوهش از معدل دروس نهایی دیپلم دانش آموزان پیش دانشگاهی به عنوان ملاک کارکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین دانش آموزان با گرایش استفاده مثبت و منفی از تلفن همراه ازنظر کارکرد اجتماعی با سطح ) ۰۱۰ / ۰ (، کارکرد خانوادگی با سطح) ۰۱۷ / ۰ (و کارکرد فردی با سطح ) ۰۳۶ / ۰ ( تفاوت معنادار وجود دارد) ۰۵ / ۰p< (. میانگین کارکرد تحصیلی دانشآموزان با گرایش استفاده مثبت از تلفن همراه ) 83 / 13 )بزرگتر از میانگین کارکرد تحصیلی دانشآموزان با گرایش استفاده منفی از تلفن همراه) 25 / 13 ( است و این تفاوت در سطح5 % معنادار نیست ) 05 / 0p> (. بین کارکرد اجتماعی ،خانوادگی و فردی دانش آموزان با گرایش استفاده مثبت و منفی ازتلفن همراه تفاوت وجود دارد اما از لحاظ کارکرد تحصیلی تفاوت وجود ندارد.
کلمات کلیدی: تلفن همراه، کارکرد خانوادگی، کارکرد تحصیلی.