بررسی رابطه استفاده از اینترنت بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان کنگاور

بررسی رابطه استفاده از اینترنت بر کارکرداجتماعی ، خانوادگی، فردی و تحصیلی دانش آموزان شهرستان
کنگاور
۴، طاهره مرادی ۳، بهمن سعیدی پور ۲، منصور خوشخویی ۱شهین رحیمی مهرو
۱ .کارشناس ارشد علوم تربیتی۲ . دکترا علوم تربیتی۳ . دکترا علوم تربیتی۴ . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

چکیده
در عصر حاضر فن آوری ارتباطات به عنوان ابزاری قدرتمند به شمار می آید که می تواند تأثیرات اجتماعی، فرهنگی وسیاسی شگرفی بر جای بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از اینترنت بر کارکرد اجتماعی ، خانوادگی، فردی وتحصیلی در بین دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور در سال تحصیلی ۹۲ – ۱۳۹۱ می پردازد. نمونه پژوهش حاضر شامل ۱۶۸ نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی شهرستان کنگاور از طریق جدول گرجسی و مورگان انتخاب شدند. برای ارزیابی متغییرها در این پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته با عناوین کارکرد اجتماعی، خانوادگی، فردیالگو گرفته از مقیاس عملکرد اجتماعی، انطباقی اسپنس)با آلفای کرونباخ، ۷۹ / ۰ ( و پرسشنامه نوع استفاده از اینترنت )باآلفای کرونباخ، ۹۲ / ۰ ( استفاده شد. همچنین در این پژوهش از معدل دروس نهایی دیپلم دانش آموزان پیش دانشگاهی به عنوان ملاک کارکرد تحصیلی دانش آموزان استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بین دانش آموزان با کرایش استفاده مثبت و منفی به اینترنت از نطر کارکرد اجتماعی با سطح ) ۰۰۰۱ / ۰ (و خانوادگی با سطح ) ۰۱۴ / ۰ ( تفاوت معنادار وجود دارد) ۰۵ / ۰p< (. اما از لحاظ کارکرد فردی با سطح ) 186 / 0 ( و کارکرد تحصیلی با سطح) 970 / 0 ( تفاوت معنادار وجود ندارد) 05 / 0p> (.کارکرد اجتماعی و خانوادگی در دانشآموزان با گرایش استفاده مثبت از اینترنت بهتر ازدانش آموزان با گرایش استفاده منفی از اینترنت است اما بین کارکرد فردی و تحصیلی در دانش آموزان با گرایش استفاده مثبت و منفی از اینترنت تفاوت وجود ندارد.