بررسی تطبیقی وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و حقوق کامن لا

بررسی تطبیقی وکالت زن و شوهر در نکاح در نظام حقوقی ایران، فقه امامیه و حقوق کامن لا
حسن فدایی – امین امیرحسینی
چکیده
به درستی که خداوندخانه ای که در آن عروسی باشد دوست میدارد و خانه ای که در آن طلاق واقع باشد دشمن. چیزی در نزد خداوندناپسندتر از طلاق نیست )امام جعفر صادق.( در این نوشتار به بررسی وکالت در نکاح وطلاق و اینکه آیا مسئله نکاح و طلاق قابل نیابت هستند یا خیر پرداخته شده است. این نوشتار دارای دو فصل است در فصل یک به بررسی تطبیقی وکالت در نکاح پرداخته شده و بررسی این موضوع در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی و نظام حقوقی کامن لا که آیا این قابل نیابت هستند یا خیر؟ در فصل دو به بررسی تطبیقی طلاق در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی و نظام حقوقی کامن لا که آیا این قابل نیابت هستند یا خیر.
واژگان کلیدی: نکاح، وکالت، کامن لا، فقه امامیه