بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول

بررسی تأثیر سبک های فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول
علی قنبری ،محمود قنبری طلب ،لیلا قنبری طلب
-۱ دانشجوی دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور تهران ،ایران-۲ دانشجوی علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،فرخشهر ،ایران۳ کارشناسی مشاوره و راهنمایی

چکیده:
پژوهش حاضر تأثیر سبک های فرزند پروری ادراک شده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بودجامعه۱۳۴۳ در شهرستان لردگان مشغول به – مورد مطالعه پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه اول که در سال تحصیلی ۴۹تحصیل بوده اند تشکیل داده است .در راستای رسیدن به هدف فوق ۱۱۱ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شدند و جهت سنجش شیوه های فرزندپروری والدین از پرسشنامه ای که توسط نقاشیان) ۱۳۳۱ ( در زمینه مذکور بر مبنای کار شیفر) ۱۴۱۱ ( و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی : محقق ساخته استفاده شد.تجزیه وتحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی )جدول توزیع فراوانی( و آمار استنباطی و نرم افزارspss بدست آمد. نشان داده شده است بین سبک های فرزند پروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنی داری=۱/ مشاهده می شود ) ۱۱۱۱ p = 1/ و ۳۳ r(.. وبین سبک های فرزند پروری سهل گیرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی=۱/ معنی داری وجود دارد ) ۱۱۳ p = -1/ و ۲۲ r(. همچنین بین سبک های فرزند پروری ستبدانه با پیشرفت تحصیلی=۱/ رابطه منفی معنی دار وجود دارد ) ۱۲۱ p =-1/ و ۲۱ r .)
واژهای کلیدی : سبک های فرزندپروری ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان