بررسی برخی ویژگیهای روانشناختی و زیستی – جسمانی به عنوان پیشبینهای ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ ۲ دیابت

بررسی برخی ویژگیهای روانشناختی و زیستی – جسمانی به عنوان پیشبینهای ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ ۲ دیابت
شهلا نظرپور ۱، مهناز مهرابیزاده هنرمند ۲، ایران داودی ۳، سید مسعود سیدیان ۴
۱دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز (نویسنده مسئول)
۲استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران
۳استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران
۴استادیار گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی اهواز
چکیده
هدف از انجام این تحقیق، تعیین پیش بینهای ابتلا به بیماری قلبی – عروقی و تیپ ۲ دیابت در شهر اهواز بوده است . به همین م نظور ۴۵۰ نفر (سه نمونه ۱۵۰ نفری سالم، دیابتی و قلبی – عروقی ) به صورت تصادفی از میان کلیه ی بیماران دیابتی و قلبی – عروقی مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز و پرسنل شاغل در مراکز فوق انتخاب گردید . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه پنج عاملی نئو، پرسشنامه سبک زندگی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و آزمایشات بالینی همانند (قند خون،چربی خوب و…) نمونه ها استفاده گردید .برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون لوجستیک مالتی نامینال استفاده شد . یافتهها نشان دادند که تابآوری، روانرنجورخویی، برونگرایی، سبک زندگی و قندخون پیش بین ابتلا به تیپ ۲ دیابت و تاب آوری، روان رنجورخویی، برون گرایی، وجدانی بودن، سبک زندگی و وضعیت اقتصادی –اجتماعی پیش بین ابتلا به بیماری قلبی – عروقی است . وجدانی بودن، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سابقه خانوادگی، وزن، فشا رخون و فاکتورهای تری گلیسرید و کلسترول در پیش بینی بیماری تیپ ۲ دیابت نقشی ایفا نمی کنند. به علاوه، در ابتلا به بیماری قلبی – عروقی ،HDL ،LDL خونی تریگلیسرید و کلسترول نقشی ندارند. ،HDL ،LDL سابقه خانوادگی، وزن، فشارخون و فاکتورهای خونی
کلید واژگان
ویژگیهای روانشناختی، ویژگیهای زیستی – جسمانی، بیماری قلبی – عروقی، تیپ ۲ دیابت