بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد اسلامی برخوش بینی دانشجویان

بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد اسلامی برخوشبینی دانشجویان

امیرفضل طوسی، نجمه سدر پوشان، محمدرضا شایق

.۱ دانشجوی کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد۲ استاد راهنما؛ هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر.۳ استاد مشاور؛ هیئتعلمی دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی آموزش آگاهی و شناخت از رنجها با رویکرد اسلامی برافزایش خوشبینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی )طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل( است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان پسر خوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد )سال تحصیلی ۴۹ ۴۹ ( بود. ۹۳ نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس واز میان دانشجویانی که کمترین نمرات را در پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی کسب کرده بودند، بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در

» شناخت و آگاهی از رنجها « دو گروه ۱۱ نفری )آزمایش و کنترل( جایگزین گردیدند. بر روی گروه آزمایش طی ۸ جلسه، مداخله آموزشی اجرا شد. در پایان جلسه یکبار دیگر هر دو گروه، پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی را تکمیل نمودند. جهت تجزیهوتحلیل دادهها ازنرمافزار

(SPSS 19) و از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید. یافتهها نشان دادند که آموزش شناخت و آگاهی ازرنجها بر بهبود ابعادی از بهزیستی روانشناختی مؤثر بوده است

(P˂۰٫۰۵) . لذا منجر به افزایش خوشبینی که یکی از ابعاد بهزیستی روانشناختی هست، شده است. پس نتیجه گیری گردید که آموزش شناخت و آگاهی از رنج با رویکرد اسلامی میتواند منجر به بهبود خوشبینی در دانشجویان شود.

کلمات کلیدی:

رنجها، خوشبینی، دانشجویان