بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد اسلامی بر خوشبینی دانشجویان