بررسی آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان درخصوص اعتیاد به مواد مخدر

این پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بلی،خیر،نمیدانم است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpG است.