انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر

هدف این آزمون بررسی انتظارات فرزندان ازپدر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.