اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرSTAI

این پرسشنامه برای سنجش اضطراب آشکار و پنهان طراحی شده و هر کدام دارای ۲۰ سوال و مجموعا ۴۰ سوال است دارای هنجار یابی ، شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی است . در قالب فایل ورد است و پس از خرید موفق فورا قابل دانلود است .