اصول تعلیم و تربیت در اسلام


اصول تعلیم و تربیت در اسلام
محدثه شریفی پیرجل
۱دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده:
هریک از نظام های تربیتی اهداف خاصی را مد نظر دارند و همه فعالیت های خود را برای تحقق آنها معطوف می دارند. در تربیت اسلامی، هدف اساسی و غایی تربیت، الهی شدن آدمی است. برای رسیدن به این هدف، استعدادهای عالی انسان که در خلقت او قرارداده شده است باید رشد کند و فعلیت یابد. فعالیت های تربیتی از جمله فعالیت های اساسی است که در حیات فردی و جمعی انسان،تاثیری انکارناپذیر دارد. این فعالیت ها برای تحقق اهداف مورد نظر، تابع اصل یا اصولی است. مشخص کردن اصول تربیت از جمله اقدامات اساسی است که باید قبل از هر کاری انجام پذیرد. اصول تعلیم و تربیت، از مهم ترین مؤلفه ها در دانش تعلیم و تربیت به شمار می رود. در فلسفه ی تعلیم و تربیت، می توان درباره ی تعریف اصول، استنتاج آنها از مبانی تعلیم و تربیت و چند اصل از تعلیم و تربیت اسلامی سخن گفت. در این نوشته پس از بررسی بخشی از تعاریف و بحث های ارائه شده توسط صاحبنظران تربیت و کتاب های موجود درباره تربیت اسلامی، درباره ی اصول تعلیم و تربیت اسلامی بحث می شود.
کلید واژگان: اسلام، اصول، اموزش و پرورش، تعلیم و تربیت