ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی – سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت

ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی -سیپ به منظور تدوین آموزش ضمن خدمت
نویسنده اول : زهرا ناظم
استاد راهنما: دکتر زهره سعادتمند
دانشگاه آزاد اصفهان ) خوراسگان
چکیده
این مقاله که با هدف ، ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های فنی تخصصی شرکت پالایش نفت اصفهان به روش الگوی – CIPP به منظورتدوین آموزش ضمن خدمت در مرداد ۴۹ تهیه و تنظیم گردید. تحقیق حاضر را می توان از نظر هدف و ماهیت تحقیق در رده تحقیقات کاربردی به حساب آورد . و از نظر نحوه گردآوری داده ها ، تحقیق حاضر جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان ) ۰۰۱۱ نفر( تشکیل داده اند که از بین آن ها با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش تصادفی ساده ۰۱۱ نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. ۰۱۱ پرسش نامه توزیع و ۰۱۱ پرسش نامه بازگردانده شد و نرخ بازگشت ۴۹ /. بود . ابزار پژوهش حاضر پرسش نامه محقق ساخته و روایی صوری و محتوایی آن توسط استاد راهنماو چند تن از اساتید مجرب و تعدادی آزمودنیها و روایی پایایی آن به واسطه ضریب آلفای کرونباخ ) ۱۹ /.( مورد تایید واقع شد. داده های حاصل از پرسش نامه های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار (و آمار استنباطی)آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن، و تحلیل واریانس چند راهه( مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق در دوره های آموزش فنی تخصصی نشان –داده است که همه شرکت کنندگان به دوره های آموزشی و اهمیت آن اعتقاد کامل دارند ولی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی محتوا ، مدرس، فرآیند تدریس ، و برونداد دوره را بالاتر از متوسط و در سطح مطلوب و فضا و امکانات آموزشی دوره را متوسط و در سطح نسبتا مطلوب و مدیریت و پشتیبانی را پایین تر از متوسط ونسبتا نامطلوب دانسته اند.
واژگان کلیدی
آموزش ، اثر بخشی آموزشی ، الگوی سیپ ، دوره های فنی تخصصی ، زمینه ، درونداد، فرآیند ، برونداد.