ارزشیابی توصیفی و اثر بخشی آن در فرآیند یاددهی یادگیری


ارزشیابی توصیفی و اثر بخشی آن در فرآیند یاددهی یادگیری –
محمد رضا رضائی والا. رسول جمالی باداشیانی
.۱ دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
.۲ دانشجوی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
چکیده
ارزشیابی توصیفی، نظامی سنجشی است که در آن رقابت و حساسیت به نمره به همکاری و مشارکت مبدل میشود و همچنین، در آن ازابزارهای سنجشی استفاده میشود. انتظار میرود که این روش در مقایسه با ارزشیابی سنتی توانسته باشد، الگوهای یادگیری سازگارتری در دانشآموزان ایجاد کند. این پژوهش بهمنظور تعیین تفاوت بین ارزشیابی توصیفی و سنتی و تعیین تشابه و تفاوت بین آن می باشد.هدف از ارائه ی مقاله ی حال حاضر بررسی انواع ارزشیابی و قضاوتی بی غرض برای داوری برای انتخاب مطلوب ترین نوع ارزشیابی میباشد.اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسش ها از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای و گزارش های تحقیقی و جستجو در شبکه جهانیاینترنت مرتبط با سایت های اینترنتی وابسته به آموزش و پرورش گرد آوری شده است.در این مقاله با بیان تفاوت ها و شباهت های ارزشیابی کمی)سنتی( با ارزشیابی کیفی )توصیفی( فهم تازه ای از آن داشته باشیم تاموجبات ظهور این رویکردهای کیفی در ارزشیابی فراهم نموده و پیشنهاد های منطقی با توجه به بروز این تحول در سال های آتی ارائه نماییم.
کلید واژه
ارزشیابی،کیفیت،ارزشیابی توصیفی،فرآِیند یاددهی یادگیری،ارزشیابی سنتی