ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گاز

ارتباط هوش هیجانی با استرس شغلی در کارکنان شرکت پالایش گازبیدبلند
جمیله شمعونی
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی اموزشی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان پالایشگاه بیدبلند بود. به این منظور ۰۲۲ نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه استرس شغلی، هوش هیجانی. فرضیه اصلی پژوهش که بین هوش هیجانی با استرس شغلی رابطه وجود دارد تایید گردید.نتایج رگرسیون نشان می دهد که هوش هیجانی به طور معنی داری استرس شغلی را تبیین می کند این دو متغیر با هم ۷۴ درصد واریانس استرس شغلی را تبیین می کند. همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، خود کنترلی، همدلی و خودآگاهی و مدیریت زمان به ترتیب نقش معنی داری در پیش بینی استرس شغلی دارند.
واژه های کلیدی: هوش هیجانی ، استرس شغلی، کارمندان