ارتباط سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل

ارتباط سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱ بتول کوهی حسین جناآبادی – –
۲ دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی –
۳ عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان –
چکیده :
با نگاهی دقیق به عوامل موثر غلبه بر احساس غربت به این نکته پی خواهیم برد که عوامل مختلفی به جز توانایی های فردی باعث غلبه براحساس غربت می شوند که تاثیرات بسزایی در سازگاری تحصیلی دارد.یکی از عوامل تاثیر گذار در این زمینه سبک های تفکر بوده است سبک ها به روشی گفته می شود که فرد ترجیح می دهد توانایی های خود را درآن جهت به کار گیرد .در حوزه روان شناسی یادگیری،شناختی و تفکر است..
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل بوده وتفاوتهای جنسیتی نیز در کارکرد سبک های تفکر مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل ۳۳۳ دانشجو ) ۹۲۱ مرد و۲۳۹ زن ( بود که با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند .یافته ها از طریق پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و پرسشنامه احساس غربت ون ولیت ترجمه اژه ای و همکاران جمع آوری و سپس از طریق روش آماری همبستگی پیرسون تحلیل شد.نتایج حاصل ازآزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های تفکر با احساس غربت رابطه آماری معناداری وجود دارد .
کلید واژه : سبک های تفکر، ، احساس غربت،دانشجویان جدیدالورود