ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

ارتباط بین عوامل شخصیتی ، باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره
جمیله شمعونی اهوازی
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
چکیده
هدف از پزوهش حاضر ارتباط ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی )روان رنجور خویی،تجربه پذیری ،برونگرایی ،توافق پذیری و وجدان گرایی(و باورهای غیر منطقی با دلزدگی زناشویی درمیان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز برگزار شد.که در سال ۴۹۳۱ انجام شد.جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در سال ۴۹۳۱ می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ومورگان ) ۴۳۹۱ ( تعیین گردید. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ۰۱۱ نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز ) ۴۱۱ زن و۴۱۱ مرد( در سال ۳۱ بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار پژوهش :آزمودنی ها به پرسشنامه های دلزدگی زناشویی پاینز،پرسشنامه شخصیتی نئو) Neo-FFI (و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) پاسخ دادند روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که
در این روش پژوهشگر می تواند رابطه ی بین چند متغیرراهمزمان موردبررسی قراردهد . نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنادار بینعامل شخصیتی روان رنجور خویی و دلزدگی زناشویی است ولی عوامل شخصیتی برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق پذیری و وجدان گرایی بادلزدگی زناشویی رابطه منفی دارند. همچنین بین باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد.نتایج نشان داد ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی و باورهای غیر منطقی پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی است و همچنین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی میتواند باورهای غیر منطقی را پیش بینی کند.
کلید واژگان: دلزدگی زناشویی ، شخصیت ، روان رنجور خویی ،برونگرایی ،تجربه پذیری