ارتباط بین حمایتهای اجتماعی ادراک شده و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

ارتباط بین حمایتهای اجتماعی ادراک شده و انگیزه پیشرفت در دانش
آموزان
وحید فلاحی ۱ ، اکبر عطادخت ۲
۱٫ دانشجوی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران)نویسنده مسئول(
۲٫ دکترای تخصصی روانشناسی، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل،ایران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین حمایتهای اجتماعی ادراک شده و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان پارسآباد تشکیل میدادند. از این جامعه نمونهای به حجم ۰۲۲ نفر براساس جدول کرجسی و مورگان) ۱۷۹۲ ( که در سال تحصیلی ۱۱۷۱ ۷۹ مشغول -به تحصیل بودند با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و پرسشنامههای انگیزه پیشرفت هرمنس و مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی واکس و همکاران را تکمیل کردند. به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS-18 استفاده شد و نتایج در
قالب آمار توصیفی و استنباطی گزارش شد. نتایج نشان داد بین حمایتهای اجتماعی ادراک شده و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان ارتباط معنادار مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر از اهمیت متغیر حمایتهای اجتماعی ادراک شده به عنوان عاملی تاثیرگذار درجهت پیشبینی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان حمایت میکند.
کلید واژه ها: حمایتهای اجتماعی ادراک شده، انگیزه پیشرفت، دانش آموزان