ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی

ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی
کبری حسن زاده
چکیده :هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین تیپ های شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد .جامعه پژوهش مورد نظر کلیه دانشجویان ، آزاد اسلامی شهر اهواز بوده اند که در سال تحصیلی ۴۹ مشغول به کار و یا تحصیل می باشند که از آنها نمونه ای با تعداد ۰۵۱ زوج ) ۰۱۱ نفر( ، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید.ابزارمورد استفاده نیز شامل پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ)فرم کوتاه( و تیپ های شخصیتی مایرز بریگز میشوند که نتایج به دست آمده از آنها توسط آزمودنی ها با آماره های نوصیفی و استنباطی چندی بررسی گردید. نتایج نشان داد که گردید ۰(بیشترین میزان رضایت زناشویی، زمانی دیده شد که زوجین در بعد شخصیتی ادراکی یا انعطاف پذیر نمرات بالاتری به دست آورده بودند۲(مرتبه دوم از سطح بالای رضایت زناشویی، زوجینی را در بر میگیرد که تیپ های شخصیتی مشابهی داشته اند ۰(بیشترین میزان از عدم رضایت زناشویی ،زمانی دیده شد که زوجین در بعد شخصیتی قضاوتی نمرات بالاتری به دست آورده بودند ۹(مرتبه دوم ازسطح بالای عدم رضایت زناشویی، زوجینی را در بر میگیرد که تیپ های شخصیتی نامشابهی داشته اند.
کلید واژگان : تیپ های شخصیتی ، رضایت زناشویی،دانشجویان