ارتباط آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی با رضایت زناشویی زوج های جوان

ارتباط آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی با رضایت زناشویی زوج های
جوان
مهسا گله دار , لاله محتشم کاردانی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران۲کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه آگاهی از نشانگان سندرم ملال پیش از قائدگی در سازگاری زناشویی است.روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زوج های جوان شهر اهواز با میانگین ۳۳ سال میباشد. که به صورت نمونه گیری در دسترس نمونهای به حجم ۱۰۰ نفر از میان آنها انتخاب شد. و سپس شرکت کنندگان پرسشنامههای رضایت زناشویی)انریچ(، و پرسشنامه pms روسیگنول بونلندر، را جواب دادند. یافته ها نشان داد که نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد که آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS) با رضایت زناشویی رابطه معنادار) ۴۲ = (r دارد که در سطح ۰۰۵ > P معنادار استو نشان دهنده آن است که هرچه زوجین از نشانگان این سندرم آگاه تر باشند از رضایت زناشویی بالاتری برخوردار خواهند شد. بحث و نتیجهگیری: با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که آگاهی از سندرم ملال پیش از قاعدگی رضایت زناشویی را در خانواده به دنبال دارد وما میتوانیم با افزایش آگاهی زوجین ازسندرم (PMS) رضایت شان را از زندگی مشترک افزایش دهیم و به سلامت روانی و جسمانی آن ها کمک کنیم.
کلیدواژهها: سندرم ملال پیش از قاعدگی (PMS) ، رضایت زناشویی، خانواده .