اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی

سیده الهه غیاثی ۱، تکتم سادات طباطبایی ۲، مریم نصری ۳
: ۱دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند پست الکترونیکی
: ۲عضو هیئت علمی گروه رولنشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند پست الکترونیکی
: ۳عضو هیئت علمی گروه رولنشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند پست الکترونیکی
چکیده
این برنامه تأکید بر این است که رفتار آدمی از فرآیندهای عصبشناختی ارتزاق میکند، چراکه تجربهی دنیای پیرامونی به پردازشهای هیجانات منفی مهار یا کاهش مییابند و فرد میتواند به NLP عصبروانشناختی منتهی شده و عمل را هدایت میکند. با بهرهگیری ازبر مؤلفه های NLP شیوهی مؤثری با هیجان خود مقابله کند و کنترل هیجان را افزایش دهد پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش تنظیم هیجانی دانشجویان مقطع کارشناسی انجام شد.
روشها: این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش های مداخلهای میباشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح یشآزمون، پسآزمون با گروه کنترل بوده است. در ابتدا پس از برگزاری تصادفی پیش آزمون در میان ۳۰۰ نفر، ۲۳۸ نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند که از این میان ۶۰ نفر از دانشجویانی که دارای تنظیم هیجانی یک انحراف معیار پایینتر از میانگین جامعه (نمره برش) بودند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده ۲۸ نفر در دو گروه ( ۱۴ نفر گروه آزمایش و ۱۴ نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. سپس برای گروه برگزار شد، در حالیکه به گروه کنترل، هیچگونه آموزشی ارائه نشد. پس از اتمام NLP آزمایش، ۷ جلسهی ۲ ساعته برنامه آموزشهای آموزش، پسآزمون در هر دو گروه با شرایط قبلی اجرا شد. بر نمرات کسب شده توسط آزمودنیها بر مؤلفه ارزیابی مجدد شناختی، تأثیر NLP یافتهها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بر نمرات کسب شده توسط آزمودنی ها در مؤلفه ی سرکوبی، اثربخش نیست. NLP معنیدار دارد. به علاوه یافتهها نشان داد که آموزش به طور مؤثری منجر به بهبود تنظیم هیجان گردید. NLP : نتیجه گیری
مؤلفه های تنظیم هیجانی، دانشجویان ،NLP واژه های کلیدی: آموزش