اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

اثربخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
نویسنده مسئول : ولی رستمی بینا
سمت : مسئول مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی کرمانشاه
نویسنده دوم : سرکار خانم فرشته حیدری
سمت : کارشناس دفتر مشاوره وسلامت سازمان امور دانشجویان و کارشناس مرکز مشاوره خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انجام گرفت.در چارچوب روش شبه تجربی در قالب یک طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل ، – ۳۰ کودک پیش دبستانی که در پرسش نامه مقیاس پرخاشگری نمره دو انحراف بالاتر از میانگین کسب نمودند، به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت ۱۱ جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل قصه گویی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در پایان از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص شود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد، قصه گویی در کاهش نشانه های پرخاشگری در کودکان پرخاشگر موثر بوده است.
کلید واژه: قصه درمانی، پرخاشگری، کودکان