اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر خودکارآمدی و هوش معنوی دانشجویان

اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر خودکارآمدی و هوش معنوی دانشجویان
فاطمه نیکوئی عضو علمی پیام نور

چکیده
این تحقیق با هدف تعیین اثربخشی شیوه های فرزندپروری بر خودکارآمدی وهوش معنوی دانشجویان محلات در سال – تحصیلی ۳۹
۳۹ انجام گرفته است. این پژوهش توصیفی – تحلیلی بر روی ۱۲۰ دانشجو که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت . نمونهی پژوهش با سه پرسشنامه ی شیوه های فرزندپروری) تکمیل شده توسط والدین ،) و خودکارآمدی و هوش معنوی آزمون شدند و داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و دو عاملی (F) و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد .نتایج تحقیق نشان داد شیوه های فرزندپروری والدین بر خودکارآمدی دانشجویان تأثیر معنی داری۶ / داشته) ۶۶۰۹ (p= و در این میان شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه نسبت به شیوه ی ۶/ مستبدانه ) ۶۶۱ (p= وشیوه ی طرد کننده
۶/۶۱( (p= در افزایش خودکارآمدی تأثیر معنی داری داشته است . همچنین شیوه های فرزندپروری بر هوش معنوی نیز تأثیر معنی داری ۶/ داشت) ۶۲۰ (p= وفرزندپروری بر هوش معنوی متفاوت بوده است به طوری که شیوه ی فرزندپروری مقتدرانه نسبت به شیوه ی مستبدانه) ۶/۶۶۱ (p= و همچنین نسبت به شیوه ی طرد کننده ۶۶۱( / ۶ (p= بر هوش معنوی دانشجویان تأثیر معنی داری گذاشته است .
کلید واژه ها : خودکارآمدی؛ هوش معنوی ؛ شیوه های فرزندپروری