پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………. ۱

بیان مسئله …………………………….. ۳

اثرات و عوارض طلاق ………………………. ۶

آثار اجتماعی طلاق ……………………….. ۷

عوامل مؤثر بر طلاق ………………………. ۹

راه حل مسئله ………………………….. ۱۱

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. ۱۳

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی …………….. ۱۵

اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ……………….. ۱۷

ضرورت تحقیق …………………………… ۱۸

اهداف تحقیق …………………………… ۱۹

هدف کلی ………………………………. ۲۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری …………………………… ۲۱

طلاق از دیدگاه اسلام …………………….. ۲۷

طلاق از دیدگاه قرآن …………………….. ۲۹

طلاق از دیدگاه مسیحیت …………………… ۳۱

تاریخچه طلاق …………………………… ۳۳

طلاق و انواع آن ………………………… ۳۳

پیشینه تحقیق ………………………….. ۳۵

مدل ………………………………….. ۳۷

فرضیه های تحقیق ……………………….. ۳۸

مفاهیم و متغیر ها ……………………… ۳۸

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق …………………………….. ۴۰

نحوه انجام کار ………………………… ۴۰

جامعه آمار ی…………………………… ۴۰

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………… ۴۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق ………….. ۶۵-۴۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها ………………………… ۶۶

پیشنهادات …………………………….. ۶۹

پرسشنامه ……………………………… ۶۹

منابع و مأخذ………………………….. ۷۰