آزمونهای شخصیتی و سنجش اختلالات

آزمون شخصیتی کرنل
پرسش نامه شخصیت آیزنک
آزمون شخصیتی آیزنک نو جوانان
آزمون شخصیت نوع AوB
آزمون شخصیتی نوع A
پرسش نامه شخصیتی روان نژندی
آزمون بررسی ارزشها
پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث
مقیاس رشد اجتماعی واینلند
مقیاس اضطراب وجودی گود
آزمون خود سنجی اضطراب زانک
مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون
پرسشنامه اضطراب امتحان
مقیاس عزت نفس روزنبرگ
مقیاس عزت نفس آیزنک
ازمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان
آزمون افسردگی کودکان ماریا کوس
مقیاس های استرس کودرون
آزمون منبع کنترل درونی ،شانس و افرادمسلط
آزمون منبع کنترل نوویکی واستریک لند
مقیاس کنترل درونی- برونی راتر
پرسش نامه خود پنداره ای کودکان
مقیاس سنجش ادراک خویشتن
پرسش نامه ای انگیزه ای پیشرفت هرمنس
آزمون سلامت روانی
ازمون احساس غربت
آزمون شادی ونشاط
آزمون برای اعتقادات دینی
آزمون امنیت روانی
آزمون صداقت وراستگویی
آزمونی برای سنجش دعاها
آزمون ترس از موفقیت
آزمون اعتیاد ب اینترنت
آزمون خود نظارتی
آزمون سرسختی
آزمون سبک هویت
مقیاس انگاره پردازی خودکشی
مقیاس بالینی بیمارستانی اضطراب و افسردگی مقیاس هد
مقیاس خو ش کامی اسنیت-همیلتون
مقیاس نا خوشکامی اجتماعی
مقیاس عاطفه مثبت و منفی (پاناس)
پرسشنامه فر اشناخت
پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی
پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبرک
پرسشنامه اگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه
پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر
پرسشنامه پاسخهای مقابله ای نوجوانان وجوان ۱۸تا ۲۰سال
پرسش نامه سبکهای تصمیم گیری
پرسشنامه طرح واره یانگ- فرم کوتاه
مقیاس افکار خود کار منفی
مقیاس کمال گرایی
پرسشنامه کنترل فکر
مقیاس درجه بندی دمانس
مقیاس سنجش بیماران آلزایمری
پرسشنامه کوتاه حالت روانی
پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته