آموزش سبک زندگی خانواده در جهان اسلام

آموزش سبک زندگی خانواده در جهان اسلام
رضا علم ۱ ، مرضیه علم ۲ ، نسرین درویشی دانشجوی کارشناسی، مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاوس، دانشگاه فرهنگیان
-۲ کارشناس ارشد ریاضی، مدرس دانشگاه پیام نور استان گلستان، واحد آزادشهر
-۳ مدرس آموزش و پرورش، منطقه آزادشهر، استان گلستان، ایران
چکیده:
ارزش افزوده ناشی از دانش و آفرینش های فکری نیروی انسانی، عاملی مؤثر در پیشبرد اهداف جامعه در حوزه های گوناگونبالأخص حیطه سبک زندگی به شمار می رود .روشن است که تغییر در دانایی، به تغییر در روشهای کسب وکار و رفتارهای فردی واجتماعی می انجامد و در این چرخه، تداوم حضور فرهنگ زندگی، بستگی به آموزشهای سبک زندگی در خانواده ها دارد .اهداف پیش روی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی حال حاضر، به منظور نهادینه سازی و ایجاد بسترهای لازم جهت استقرار نظام مطلوب سبک زندگی و رسیدن جامعه اسلامی به آرامش حقیقی، سلوک عملی در مسیر زندگی اسلامی و حیات طیبه است که برهمه اصل عقلانیت(خردورزی)، اخلاق اسلامی و رعایت حقوق استوار شده است، اهمیت و ضرورت ارائه آموزشهای مناسب و اثربخش خانوادهها و نیز نحوه پیاده سازی اهداف اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی، اقتصاد، مسکن، به ویژه در خانواده ها را دوچندان می سازد .ازآنجا که خانواده ها ازجمله مؤثرترین بخش در تحقق اهداف سبک زندگی در کشور هستند، در این تحقیق سعی بر آن شده است تا به بررسی آموزش سبک زندگی خانواده ها در جهان اسلام پرداخته شود.
واژه های کلیدی
سبک زندگی، آموزش، خانواده