آزمون پژوهشی درباره بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان

هدف اصلی این آزمون بررسی بیگانگی اجتماعی و عوامل مور بر آن بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.