آزمون همرنگی L 72

در این آزمون ۵۵ جمله درباره چگونگی روابط شما بادیگران ارائه شده است.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار برخوردار میباشد.