آزمون مهارتهای ارتباطی

این آزمون دارای ۳۸ عبارت است.که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب،گاهی،کم هرگز است که از روایی و پایایی برخوردار است.