آزمون شخصیتی ادوارد

این پرسشنام دارای ۲۲۵ جمله دوگزینه ای است. که آزمودنی باید یکی از آنها را انتخاب کند روایی،پایایی،و روش نمره گذاری ندارد.