آزمون اعتیاد به پیامک

این ابزار دارای ۱۵ عبارت است که سه مولفه هیجانی،ادراک استفاده افراطی ،وحفظ روابط را اندازه گیری میکند.ودارای روایی وپایایی میباشد.