آزمون ارزش های آلپورت،ورنن،لیندزی

این پرسشنامه دارای 10 صفحه می باشد پرسشنامه ارزش های آلپورت از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول 30ماده دو گزینه ای و بخش دوم 15 ماده ی چهار گزینه ای دارد . در بخش اول آزمودنی با دادن نمره از 1 تا 3 درجه رجحان نسبی خود را به هر یک از دو فعالیت مطرح شده در هر ماده مشخص می کند و در بخش دوم پرسش نامه آزمودنی در هر ماده چهار گزینه را بر حسب رجحان خود رتبه بندی می کند.این پرسش نامه دارای روش نمره گذاری و پایایی می باشد.