آزمون آدمک گودیناف

مهم ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی وبهره هوشی کودک است.که از آزمودنی خواسته میشود یک آدمک ترسیم کند که در اینجا روش نمره دهی آن توضیح داده شده است.