پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

اين پرسشنامه دارای47آیتم است و این پرسشنامه را پینتریچ و دیگروت در زمینه ارزیابی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته اند . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

اين پرسشنامه دارای40عبارت است و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خانواده (7عبارت)،دوستان (9عبارت)،مدرسه (8عبارت)،محیط زندگی (9عبارت)،و خود (7عبارت)است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

اين پرسشنامه  شامل27 سوال2گزينه اي است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خلق منفی ،مشکلات بین فردی ،احساس بیهودگی ،فقدان احساس لذت و عزت نفس پایین. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل وذیپ می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است.در صورت نیاز ضروری از8 صبح تا 8 شب با 09374415454پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

اين پرسشنامه شامل 101سوال 5گزينه اي است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 54صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد .و به دلیل حجم بالا پس از خرید با ایمیل ارسال میشود در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .

مقیاس پیامد رویدادiesیک سنجش تنیدگی فاعلی

اين پرسشنامه شامل 15 سوال4 گزينه اي است.آنچه مورد نیاز است ابزاری است که بتواند حالت فاعلی کنونی فرد را که پیامد یک رویداد خاص است ارزشیابی کندمقیاس پیامد رویداد وسیله سنجش کلی تری است که برای تعیین درماندگیهای فاعلی متداول در برابر هر نوع رویداد زندگی به کار می رود مواد این رویداد بر رویداد خاصی متمرکز نیست .و پژوهشگران توانسته اند به ذو زیر مجموعه اصلی یعنی تسخیر و اجتناب در پاسخ های بیماران دست یابند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .

45,000 ریال – خرید

پرسشنامه حوادث تروماتیک

پرسشنامه حوادث تروماتیک،یک ابزار خود گزارشی است که تجربه 11 نوع خاص از تروما را که انتخاب شده است ادبیات مرتبط به انتخاب نشانه های بعد از تروما ،را ارزیابی می کند . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای8صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد،یک ابزار خود گزارشی30سوالی از اختلال استرس حاد است. دستورالعمل ها به اجراکنندگان اجازه میدهد تا مدت زمانی که نشانه های پاسخ دهنده بایستی درجه بندی گردند را مشحص نمایند. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه،یک مصاحبه 7 سوالی (فرمت بله/خیر) است که توسط متخصص بالینی اجرا میشود . این مقیاس توسط مو.سسه بین المللی سلامت روانی، فهرست مصاحبه تشخیصی و … که در بررسی ترومای منطقه دیترود استفاده شد اکثر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه فقط در ارتباط با یک رویداد اندازه گیری می شود داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای2 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته