مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسش نامه رضایت تحصیلی

پرسشنامه رضایت تحصیلی توسط صالحی ساخته شد و دارای 3 صفحه میباشد این پرسشنامه دارای رئش نمره گذاری و و روایی و پایایی نیز می باشد و این فایل بصورت jpg میباشد

پرسشنامه مهارت های تحصیلی

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی دارای 8 صفحه می باشد و این فایل jpg است . پرسشنامه مهارت های تحصیلی توسط رجایی ساخته شد و دارای 6 خرده مقیاس است 1- مهارت برنامه ریزی و مدیریت...

پرسش نامه اشتیاق تحصیلی

مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط شوفلی ، مارتینز،پینتو ، سالانوا و باکر ساخته شد و در ایران توسط صالحی ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی هنجار یابی شده است این مقیاس دارای 3 خرده...

پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی

آزمون خود کار آمدی تحصیلی،دارای 3صفحه میباشد. این آزمون براساس نظریه بندورا و نظریه شناختی اجتماعی لنت و هاکت توسط صالحی تدوین و ساخته شده است . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و...

پرسش نامه خود پنداره تحصیلی

پرسشنامه مقیاس خود پنداره تحصیلی با الهام از مقیاس خود پنداره مارش توسط صالحی ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد و این مقیاس 6 گویه دارد که در طیف 5درجه ای...

پرسش نامه موفقیت تحصیلی

این پرسشنامه توسط صالحی به راهنمایی عابدی ساخته شد و دارای 3 فرم دانش آموز ، فرم والدین و فرم معلم می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد عینی و ذهنی است که در...

پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

این پرسشنامه توسط زاکرمن ساخته شده است که دارای 40ماده می باشد .در این مقیاس کلی 4مقیاس فرعی وجود دارد عبارتند از :1-هیجان خواهی شدیدو ماجراجویانه2-تجربه خواهی 3-عدم بازداری4-حساسیت به کسالت . این پرسشنامه...

پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلی

این پرسشنامه دارای 30ماده ،که دارای دو گزینه بله و خیر می باشد این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این...

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای58 ماده است که 8ماده آن دروغ سنج است و 50ماده آن بر 4خرده مقیاس عزت کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است . این پرسشنامه دارای...

پرسشنامه احساس تنهایی

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد شهروندی افراد است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ...

پرسشنامه ترس از تصویر بدن

این پرسشنامه حاوی 19 گویه است و هر پرسش دارای 5 گزینه بوده .این پرسشنامه توسط لیتلتون طراحی شد.و دارای دو خرده مقیاس نارضایتی و خجالت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...

پرسشنامه هراس برای نوجوانان

این پرسشنامه دارای 33 سوال 4گزینه ای است و دارای 5 خرده مقیاس است عبارتند از:1- حوزه شخصیتی 2- حوزه شناختی3- حوزه اجتماعی 4- حوزه عاطفی 5- حوزه سلامت جسمانی. این پرسشنامه توسط داریوش...

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی 17ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس،اجتنابو ناراحتی فیزیولوژیک است و درآن هر ماده براساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...

آزمون حالت نگرانی کودکان(کوپیتا)

مقیاس نگرانی حالت کودکان توسط کوپیتا و همکاران در سال 1985 تهیه شده است این آزمون دارای 39 سوال که پاسخ ها به صورت بله و خیر است این آزمون دارای روش نمره گذری...

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

این پرسشنامه دارای 29سوال 6گزینه ای می باشداین مقیاس چهارگونه رفتارهای پرخاشگرانه (پرخاشگری بدنی،پرخاشگری کلامی،خشم و کینه توزی )را ارزیابی می کند . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزاراست....

پرسشنامه پرخاشگری

این پرسشنامه را آرنولد و پری ساخته اند . این پرسشنامه دارای 30سوال است که 14سوال آن “خشم” 8سوال “تهاجم” و 8 سوال دیگر عامل “کینه توزی” را می سنجد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره...

پرسش نامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای 44 ماده است که در یک طیف لیکرت 7درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود .این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی می...

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک توسط آرون تی بک ساخته شده است .این پرسشنامه یک مقیاس 21 ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای که نشان دهنده اضطراب است راانتخاب...

اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر

این پرسشنامه ابتدا توسط کتل و سپس به صورت کامل تری توسط اشپیل برگر مطرح شد.مقیاس اضطراب آشکار شامل بیست جمله و مقیاس اضطراب پنهان هم شامل بیست جمله است که هر کدام دارای...

پرسشنامه حالت _رگه اضطراب اسپیلبرگ

پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگردارای40سوال 5گزینه ای است که 20سوال اول حالت اضطراب و 20سوال دوم رگه اضطراب را مورد سنجش قرار می دهد.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی ابزار است این...

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک

این مقیاس دارای 20ماده است .ملاک های تشخیص و 15 نشانه بدنی است.این مقیاس جهت بررسی میزان اضطراب فرد در موقعیت های مختلف احساس می کند، کاربرد دارد.این مقیاس دارای شیوه نمره گذاری و...

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

این پرسشنامه دارای 22سوال 4گزینه ای است و این پرسشنامه به منظور بررسی حیطه های محتوایی اساسی و ایجاد تمایز بین نگرانی و ارزیابی منفی نگرانی ،طراحی شده است.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

این پرسشنامه دارای 8 سوال 4گزینه ای است و هدف آن سنجش اضطراب اجتماعی است این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و روایی و اعتبار است و به صورت فایل ذیپ می باشد.که پس...

پرسشنامه استرس ادراک شده

این پرسشنامه دارای 14 سوال 5گزینه ای است.این پرسشنامه توسط کوهن و همکاران تهیه شده است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود،دارای روش نمره گذاری...

مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر

این پرسشنامه دارای 11 عبارت 3گزینه ای است.و در سال 2002توسط کوتچر ساخته شد. این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد پس...

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه براساس نیاز بالینی به ابزاری که تا حد ممکن همه جانبه نگر باشد،تهیه شده است .در ساخت این مقیاس ابتدا محورهای بزرگ نظریه پردازان در زمینه افسردگی کودک و نوجوان مورد بررسی...

پرسشنامه افسردگی سما

این پرسشنامه دارای 30سوال 4 گزینه ای است.این پرسشنامه به آزمودنی برای سنجش افسردگی کمک می کند.این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و اعتبار و روایی است.این پرسشنامه بصورت فایل ذیپ می باشد. پس...

مقیاس اضطراب مرگ تمپلر

این پرسشنامه دارای 15سوال دو گزینه ای است و دارای 5 بعد است.این پرسشنامه توسط تمپلر طراحی و برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ ساده شده و بیشترین کاربرد را در نوع خود...

مقیاس افسردگی گلدبرگ

این پرسشنامه دارای 18ماده است که نمره گذاری آن به صورت لیکرت 6 گزینه ای است این پرسشنامه توسط دکتر ایوان گلدبرگ تهیه شده است.هدف این مقیاس ارزیابی میزان اختلال افسردگی و یا احتمال...

مقیاس افسردگی پس از زایمان

این پرسشنامه دارای 10سوال 4 گزینه ای است .برای سنجش این اختلال آزمون های مختلفی تهیه شده که پرسشنامه افسردگی پس از زایمان ادینبرگ کوتاه ترین پرسشنامه برای سنجش سریع این اختلال است. این...

مقیاس افسردگیdass

این پرسشنامه دارای 21سوال است .کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی،اضطرابو استرس است.این پرسشنامه دارای نمره گذاری می باشد. واعتبار و روایی دارد.پرسشنامه به صورت فایل ذیپ می باشد ....

مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

این پرسشنامه دارای10 سوال که برای هر سوال 5گزینه وجود دارد این پرسشنامه توسط گودمن و همکاران تهیه شده و به منظور بررسی میزان وسواس فکری _عملی افراد مختلف طراحی شده است.این پرسشنامه دارای...

مقیاس وسواس فکری_عملی ییل _براون

این پرسشنامه دارای10 سوال که برای هر سوال 5گزینه وجود دارد این پرسشنامه توسط گودمن و همکاران تهیه شده و به منظور بررسی میزان وسواس فکری _عملی افراد مختلف طراحی شده است.این پرسشنامه دارای...

پرسشنامه افکار وسواسی

این پرسشنامه دارای44 سوال که در یک طیف لیکرت 7 درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم نمره گذاری می شود.که ابعاد بیماری زایی را در حیطه شناخت در بیماران مبتلا به وسواس...

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

اين پرسشنامه دارای47آیتم است و این پرسشنامه را پینتریچ و دیگروت در زمینه ارزیابی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی ساخته اند . این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و...

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

اين پرسشنامه دارای40عبارت است و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خانواده (7عبارت)،دوستان (9عبارت)،مدرسه...

پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس

اين پرسشنامه  شامل27 سوال2گزينه اي است که جهت ارزیابی نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان استفاده می شود . دارای 5خرده مقیاس است که عبارتند از :خلق منفی ،مشکلات بین فردی ،احساس بیهودگی...

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

اين پرسشنامه شامل 101سوال 5گزينه اي است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 54صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت...

پرسشنامه حوادث تروماتیک

پرسشنامه حوادث تروماتیک،یک ابزار خود گزارشی است که تجربه 11 نوع خاص از تروما را که انتخاب شده است ادبیات مرتبط به انتخاب نشانه های بعد از تروما ،را ارزیابی می کند . داراي...

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد،یک ابزار خود گزارشی30سوالی از اختلال استرس حاد است. دستورالعمل ها به اجراکنندگان اجازه میدهد تا مدت زمانی که نشانه های پاسخ دهنده بایستی درجه بندی گردند را مشحص نمایند....