مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

پرسش نامه رضایت تحصیلی

پرسشنامه رضایت تحصیلی توسط صالحی ساخته شد و دارای 3 صفحه میباشد این پرسشنامه دارای رئش نمره گذاری و و روایی و پایایی نیز می باشد و این فایل بصورت jpg میباشد

پرسشنامه مهارت های تحصیلی

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی دارای 8 صفحه می باشد و این فایل jpg است . پرسشنامه مهارت های تحصیلی توسط رجایی ساخته شد و دارای 6 خرده مقیاس است 1- مهارت برنامه ریزی و مدیریت...

پرسش نامه اشتیاق تحصیلی

مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط شوفلی ، مارتینز،پینتو ، سالانوا و باکر ساخته شد و در ایران توسط صالحی ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی هنجار یابی شده است این مقیاس دارای 3 خرده...

پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی

آزمون خود کار آمدی تحصیلی،دارای 3صفحه میباشد. این آزمون براساس نظریه بندورا و نظریه شناختی اجتماعی لنت و هاکت توسط صالحی تدوین و ساخته شده است . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و...

پرسش نامه خود پنداره تحصیلی

پرسشنامه مقیاس خود پنداره تحصیلی با الهام از مقیاس خود پنداره مارش توسط صالحی ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد و این مقیاس 6 گویه دارد که در طیف 5درجه ای...

پرسش نامه موفقیت تحصیلی

این پرسشنامه توسط صالحی به راهنمایی عابدی ساخته شد و دارای 3 فرم دانش آموز ، فرم والدین و فرم معلم می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد عینی و ذهنی است که در...