مرکز خدمات روانشناسی سینا طراحی و فروش پرسشنامه و ابزارهای سنجش روانشناسی و رشته های وابسته

مرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانی

مرکز تخصصی رواندرمانی و خانواده درمانی در شهر ایلام دارای کادر متخصص دکتری و کارشناسی ارشد در تخصصی های مختلف روانشناسی و مشاوره ارائه خدمت می نماید . نوبت دهی 08433362405 و 09374415454 و...

پرسش نامه رضایت تحصیلی

پرسشنامه رضایت تحصیلی توسط صالحی ساخته شد و دارای 3 صفحه میباشد این پرسشنامه دارای رئش نمره گذاری و و روایی و پایایی نیز می باشد و این فایل بصورت jpg میباشد

پرسشنامه مهارت های تحصیلی

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی دارای 8 صفحه می باشد و این فایل jpg است . پرسشنامه مهارت های تحصیلی توسط رجایی ساخته شد و دارای 6 خرده مقیاس است 1- مهارت برنامه ریزی و مدیریت...

پرسش نامه اشتیاق تحصیلی

مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط شوفلی ، مارتینز،پینتو ، سالانوا و باکر ساخته شد و در ایران توسط صالحی ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی هنجار یابی شده است این مقیاس دارای 3 خرده...

پرسشنامه خود کار آمدی تحصیلی

آزمون خود کار آمدی تحصیلی،دارای 3صفحه میباشد. این آزمون براساس نظریه بندورا و نظریه شناختی اجتماعی لنت و هاکت توسط صالحی تدوین و ساخته شده است . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و...

پرسش نامه خود پنداره تحصیلی

پرسشنامه مقیاس خود پنداره تحصیلی با الهام از مقیاس خود پنداره مارش توسط صالحی ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد و این مقیاس 6 گویه دارد که در طیف 5درجه ای...

پرسش نامه موفقیت تحصیلی

این پرسشنامه توسط صالحی به راهنمایی عابدی ساخته شد و دارای 3 فرم دانش آموز ، فرم والدین و فرم معلم می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد عینی و ذهنی است که در...

پرسش نامه احساس خواهی زاکرمن

این پرسشنامه توسط زاکرمن ساخته شده است که دارای 40ماده می باشد .در این مقیاس کلی 4مقیاس فرعی وجود دارد عبارتند از :1-هیجان خواهی شدیدو ماجراجویانه2-تجربه خواهی 3-عدم بازداری4-حساسیت به کسالت . این پرسشنامه...

پرسش نامه وسواس فکری عملی مادزلی

این پرسشنامه دارای 30ماده ،که دارای دو گزینه بله و خیر می باشد این پرسشنامه توسط هاجسون و راچمن به منظور پژوهش در مورد نوع و حیطه مشکلات وسواسی تهیه شده است . این...

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

این پرسشنامه دارای58 ماده است که 8ماده آن دروغ سنج است و 50ماده آن بر 4خرده مقیاس عزت کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است . این پرسشنامه دارای...

پرسشنامه احساس تنهایی

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد شهروندی افراد است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا و نمره گذاری و اعتبار و پایایی می باشد این پرسشنامه به صورت فایل ذیپ...

پرسشنامه ترس از تصویر بدن

این پرسشنامه حاوی 19 گویه است و هر پرسش دارای 5 گزینه بوده .این پرسشنامه توسط لیتلتون طراحی شد.و دارای دو خرده مقیاس نارضایتی و خجالت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...

پرسشنامه هراس برای نوجوانان

این پرسشنامه دارای 33 سوال 4گزینه ای است و دارای 5 خرده مقیاس است عبارتند از:1- حوزه شخصیتی 2- حوزه شناختی3- حوزه اجتماعی 4- حوزه عاطفی 5- حوزه سلامت جسمانی. این پرسشنامه توسط داریوش...

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجی 17ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس،اجتنابو ناراحتی فیزیولوژیک است و درآن هر ماده براساس مقیاس لیکرت درجه بندی می شود. این پرسشنامه دارای شیوه اجرا...